Arbeidshulpverlening

THERAPEUTISCHE RELATIE

Uitgangspunt van ons gehele aanbod is dat wij het ontwikkelen en onderhouden van een goed contact tussen alle betrokken individuen en relevante partijen centraal stellen. Niet alleen vinden wij dat persoonlijk belangrijk maar ook blijkt uit vrijwel alle effect-studies dat het resultaat van een behandeling vooral bepaald wordt door de kwaliteit van de relatie tussen cliënt en therapeut. De behandelaren binnen dit bedrijf zijn dan ook stevige en betrouwbare gesprekspartners. Wij streven naar diezelfde goede relatie waar het gaat om het contact met leidinggevenden en anderen die betrokken zijn bij de behandeling en reïntegratie.

 

METHODISCHE EN THEORETISCHE INBEDDING

Binnen onze therapieën maken we gebruik van methodieken die voorkomen uit de belangrijkste theoretische kaders binnen het domein van de psychotherapie. Deze kaders zijn de cliëntgerichte (ook wel Rogeriaanse stroming genoemd), cognitief-gedragstherapeutisch, analytische en de systeemtheoretische stroming. Wij werken integratief. Dat wil zeggen gebruikmakend van al deze theoretische kaders en daaruitvoortgekomen methodieken zodanig dat gesprekken aansluiten bij degene die hulp zoekt. Mensen verschillen en wij kiezen daarom die aanpak die het meest aansluit bij de vraag en persoon van onze cliënten.

 

DUUR EN KOSTEN VAN GESPREKKEN

De duur van gesprekken kan sterk variëren van kortdurend (1 tot 10 gesprekken), langerdurend (10 tot 25 gesprekken) tot langdurig (25 gesprekken en meer). In de praktijk kiezen de meeste opdrachtgevers voor een maximum aantal gesprekken dat valt onder de noemer kortdurend. In principe gaan wij er van uit dat we waar mogelijk kortdurend zullen werken. Als wij en de cliënt vermoeden dat langerdurende of zelfs langdurige hulp waarschijnlijk noodzakelijk is, zullen wij dat scenario eerst doorspreken met zowel werkgever als werknemer. Onze ervaring is dat het afbreken van gesprekken uit oogpunt van financiële redenen schadelijk kan zijn. Wij zullen dat dus proberen te voorkomen en een en ander helder voorbespreken alvorens wij starten met onze hulpverlening.

 

OVERLEG EN AFSPRAKEN

Uiteraard is een goede inventarisatie in dat kader belangrijk. We besteden daar in principe twee gesprekken aan en komen daarbinnen tot een behandelplan. Daarin wordt bekeken wat de doelstellingen, de verwachte duur en frequentie van de gesprekken zullen zijn. Cliënten bepalen daarbinnen de aanpak, tenzij wij daar andere ideeën over hebben. Die zullen we dan helder en goed onderbouwd bespreken om zo tot een passend uitgangspunt te komen. Elk traject heeft vervolgens duidelijk vastgelegde evaluatiemomenten. Deze worden in principe in overleg vastgesteld.